روایت ِ راوی

سوختن کمال عشق است، اما آنها که سوختن پروانه در آتش شمع را کمال عشق می دانند کجایند که سوختن انسان در آتش عشق را به نظاره بنشینند؟

  • سید مرتضی آوینی

بنگر حیرت عقل را و جرأت عشق را، بگذار عاقلان ما را به ماندن بخوانند.راحلان طریق می دانند که ماندن نیز در رفتن است.

  • سید مرتضی آوینی

آنها چه انسی با خاک گرفته اند، و خاک مظهر فقر مخلوق در برابر خالق است.معنای آنکه در نماز پیشانی بر خاک می‌گزاری همین است.تا با خاک انس نگیری راهی به مراتب قرب نداری.

  • سید مرتضی آوینی

جاذبه خاک به ماندن می­خواند وآن عهدباطنی به رفتن،عقل به ماندن می­خواند و عشق به رفتن...واین هر دو را خداوند آفریده است تا وجود انسان در آوارگی وحیرت میان عقل و عشق معنا شود.

  • سید مرتضی آوینی

گردش خون در رگهای زندگی شیرین است اما ریختن آن در پای محبوب ،شیرین تر است و نگو شیرین تر، بگو بسیار شیرین تر است.

  • سید مرتضی آوینی

راز خون را جز شهدا در نمی‌یابند.

  • سید مرتضی آوینی

خوشا آنان که مردانه مرده اند. و تو ای عزیز! بدان، تنها کسانی مردانه می‌میرند، که مردانه زیسته باشند.

  • سید مرتضی آوینی

الهی اگر جز سوختگان را به ضیافت عنداللهی نمی خوانی، ما را بسوز آنچنان که هیچ کس را آنگونه نسوخته باشی.

  • سید مرتضی آوینی

ای شهید، ای آنکه بر کرانه ی ازلی و ابدی وجود بر نشسته ای، دستی برار و ما قبرستان نشینان عادات سخیف را نیز از این منجلاب بیرون کش.

  • سید مرتضی آوینی

عجب از این عقل باژگونه که ما را در جست و جوی شهدا به قبرستان ها می‌کشاند!

  • سید مرتضی آوینی